Hey, students! Green neckerchief for your hearts

TV Special / 80min.

Story

Naoko, whose nickname is Nakkie, removes to Seibi No.4 junior high school. She easily endures 400 knocks on an entrance test for a softball club and draws attention of all the students of the school. She is bright, vivid and honest and brings something fresh to the school life along with friendship and love among the students and teachers.

Staff

 • Original Creator / Comic Author : Yoko Shoji
 • Planning : Eiichi Kubota
 • Director : Mitsuo Kusakabe
 • Key Animator : Kazuo Iimura
 • Art Director : Torao Arai
 • Sound Director : Katsunori Shimizu
 • Composite Director : Kazushi origoe
 • Music Coordinator : Toshiyuki Watanabe
 • Producers : Masamichi Fujiwara, Hiroshi Kato, Akishi Takuma
 • Produced by Toho, Ashi Productions, Fuji Television

Cast / Japanese Voice Actors

 • Kitashiro Naoko : Tomoyo Harada
 • Kitashiro Mariko : Sumi Shimamoto
 • Iwasaki Hajime : Toru Furuya
 • Okita Narutoshi : Ryo Horikawa
 • Satsukino Maiko : Hiromi Tsuru
 • Tamura Ryoichi : Kaneto Shiozawa
 • Tobishima Shun : Kazuhiko Inoue
 • Shimizu Captain : Michie Tomizawa
 • Student council president : Shigeru Nakahara
 • Kitashiro Michiko : Gara Takashima
 • Kitashiro Seiji : Atsushi Ii
 • Kaneda Iwao : Akio Nojima
 • Noguchi Teacher : Jurota Kosugi


Up the page

<< Back